CSIMarket
 
On Track Innovations Ltd   (OTIV)
Other Ticker:  
 
 
 

List of OTIV's Customers and Stock Performance

(in %)COMPANY NAME TICKER ONE DAY 5 DAY'S 30 DAY'S 90 DAY'S YTD
On Track Innovations Ltd OTIV - - - - -
First Bancshares Inc FBMS n -0.2 % n -1.75 % n -0.18 % n 3.38 % n 28.7 %
Ameris Bancorp ABCB n 2.26 % n 5.92 % n 3.01 % n -2.37 % n 32.97 %
Acnb Corp ACNB n 0.51 % n -0.43 % n -4.34 % n -0.93 % n 13.69 %
Associated Banc corp ASB n 1.39 % n 4.29 % n 1.59 % n -0.14 % n 22.97 %
Ameriserv Financial Inc ASRV n -1.22 % n -2.95 % n -0.46 % n -1.72 % n 25.23 %
Ames National Corporation ATLO n 0.86 % n 0 % n -0.55 % n -5.84 % n 0.39 %
Auburn National Bancorporation Inc AUBN n -1.33 % n -0.41 % n 1.01 % n -2.86 % n -18.15 %
Banc Of California Inc BANC n 0.43 % n 4.76 % n 3.72 % n 7.72 % n 24.58 %
Bancfirst Corporation BANF n 1.46 % n 5.38 % n 5.29 % n -7.91 % n 2.7 %
Banner Corporation BANR n 2.14 % n 2.7 % n -4.75 % n -2.55 % n 16.91 %
Bbva Usa Bancshares Inc BBVA n 1.69 % n -0.45 % n 2.48 % n 5.08 % n 34.01 %
Bar Harbor Bankshares BHB n 1.67 % n 3.08 % n 0 % n 6.11 % n 21.99 %
Berkshire Hills Bancorp inc BHLB n 2.13 % n 6.56 % n 1.07 % n -5.69 % n 56.26 %
Bank Of South Carolina Corporation BKSC n 0.2 % n -2.47 % n -4.26 % n 0.93 % n 25.63 %
Bank Of Marin Bancorp BMRC n 1.74 % n 3.33 % n 2.02 % n 16.8 % n 5.88 %
Bryn Mawr Bank Corp BMTC n 1.54 % n 6.21 % n 5.23 % n -3.47 % n 38.93 %
Bank Of Commerce Holdings BOCH n 3.35 % n 11.77 % n 3.71 % n 6.01 % n 54.92 %
Bank Of Hawaii Corp BOH n 0.37 % n 4.79 % n -4.13 % n -3.22 % n 5.42 %
Bank Of The James Financial Group Inc BOTJ n -1.32 % n 4.24 % n 0.14 % n -27.18 % n 14.37 %
BPFH - - - - -
Sierra Bancorp BSRR n 1.82 % n 1.21 % n -2.41 % n -9.53 % n -0.38 %
First Busey Corporation BUSE n 1.38 % n 5.23 % n 2.03 % n -5.51 % n 13.43 %
Bankwell Financial Group Inc BWFG n 0.24 % n -1.46 % n -3.1 % n 4.57 % n 53.24 %
Camden National Corp CAC n 0.55 % n 0.81 % n 1.57 % n -0.29 % n 31.59 %
Cathay General Bancorp CATY n 1.76 % n 2.92 % n 3.15 % n 2.27 % n 27.98 %
Colony Bankcorp Inc CBAN n 1.59 % n 6.72 % n -0.39 % n 1.18 % n 26.34 %
Cb Financial Services Inc CBFV n 1.91 % n 1.76 % n 2.09 % n 6.53 % n 19.73 %
Consumers Bancorp Inc CBKM n -1.29 % n -1.29 % - - n 8.25 %
Capital Bancorp Inc CBNK n 2.16 % n 3.06 % n -0.25 % n 13.78 % n 73.6 %
Community Bank System Inc CBU n 1.13 % n 0.18 % n -9.32 % n -13.42 % n 8.42 %
Capital City Bank Group Inc CCBG n 3.24 % n 3.74 % n 0.38 % n -10.66 % n -2.52 %
Cnb Financial Corp CCNE n 1.59 % n 1.51 % n -3.39 % n 5.02 % n 15.64 %
C and F Financial Corp CFFI n -0.93 % n -4.23 % n -4.66 % n 0.52 % n 38.55 %
City Holding Company CHCO n 0.74 % n 0.4 % n -3.04 % n -1.12 % n 9.85 %
Chemung Financial Corp CHMG - - - - -
Civista Bancshares Inc CIVB n 0.22 % n 1.54 % n -1.2 % n 1.54 % n 30.32 %
Citizens Holding Co CIZN n -2.8 % n -1.24 % n -1.52 % n -5.75 % n -17.19 %
CLDB - n -1.7 % n 0.74 % n 4.5 % n 46.81 %
Community Bancorp CMTV n 1.42 % n -1.23 % n 1.01 % n 3.36 % n 35.14 %
Century Bancorp Inc CNBKA n 0.22 % n 0.38 % n 0.18 % n 0.59 % n 48.95 %
Cincinnati Bancorp Inc CNNB n -1.61 % n -2 % n 1.59 % n 4.33 % n 23.73 %
Columbia Banking System Inc COLB n 3.2 % n 8.55 % n 1.42 % n -6.65 % n 5.46 %
Central Pacific Financial Corp CPF n 1.65 % n 3.66 % n -1.33 % n -6.77 % n 35.65 %
Choiceone Financial Services Inc COFS n 0 % n -2.69 % n 4.66 % n 2.8 % n -14.21 %
Community Trust Bancorp Inc CTBI n 1.44 % n 3.9 % n -1.83 % n -0.12 % n 11.18 %
Customers Bancorp Inc CUBI n -1.25 % n 5.11 % n 4.65 % n 4.76 % n 125.74 %
Cvb Financial Corp CVBF n 1.49 % n 2.38 % n -2.61 % n -7.44 % n 1.28 %
Central Valley Community Bancorp CVCY n 1.01 % n 1.16 % n -5.16 % n 5.49 % n 39.92 %
Community West Bancshares CWBC n -0.45 % n 1.62 % n -3.9 % - n 48.29 %
Citizens Financial Services Inc CZFS n 0 % - n -0.81 % n -1.6 % n 12.84 %
Citizens and Northern Corporation CZNC n 0.52 % n 1.42 % n 0.16 % n -0.91 % n 23.6 %
Meridian Bancorp Inc EBSB n 0.45 % n 3.21 % n -3.3 % n -3.53 % n 38.28 %
Enterprise Bancorp inc EBTC n 0.77 % n 3.62 % n 2.9 % n 1.7 % n 34.57 %
Enterprise Financial Services Corp EFSC n 1.08 % n 2.37 % n -1.06 % n -5.37 % n 29.71 %
Eagle Financial Services Inc EFSI - - - - -
Eagle Bancorp inc EGBN n 0.46 % n 2 % n -3.09 % n -1.27 % n 35.36 %
EMCF - n -3.65 % n -4.15 % n -8.17 % n -15.11 %
Essa Bancorp Inc ESSA n 0.36 % n -3.7 % n -0.6 % n 4.26 % n 12.74 %
Community bankers trust corp ESXB n 0 % n 2.33 % n -5.56 % n -8.9 % n 53.2 %
Evans Bancorp Inc EVBN n 0.27 % n -2.01 % n -2.82 % n 0.27 % n 37.06 %
FBSS - - - - -
First Community Bankshares Inc FCBC n 1.73 % n 6.11 % n -1.46 % n 3.25 % n 45.33 %
First Community Corporation FCCO n -1.33 % n -1.78 % n -2.82 % n -3.31 % n 15.85 %
First Commonwealth Financial Corp FCF n 1.53 % n 2.47 % n -0.9 % n -7.07 % n 22.06 %
First Financial Bancorp FFBC n 1.19 % n 1.41 % n -2.96 % n -5.95 % n 30.19 %
Flushing Financial Corporation FFIC n 0.72 % n 3.04 % n -2.44 % n 3.9 % n 37.77 %
First Financial Northwest Inc FFNW n 0.8 % n -0.61 % n 1.17 % n 9.57 % n 45.21 %
First Foundation inc FFWM n 1.82 % n 3.54 % n 5.88 % n 12.64 % n 30.1 %
Financial Institutions Inc FISI n 1.48 % n 2.23 % n -3.14 % n -1.37 % n 35.06 %
The First Of Long Island Corporation FLIC n 2.03 % n 3 % n -3.47 % n -1.15 % n 16.67 %
First Mid Bancshares Inc FMBH n 2.67 % n 6.09 % n -0.44 % n -4.06 % n 19.41 %
Farmers National Banc Corp FMNB n 0.59 % n 1.78 % n -1.28 % n -8.54 % n 16.28 %
First Bancorp Inc FNLC n 2.06 % n 3.87 % n -1.58 % n -2.31 % n 13.03 %
First Northern Community Bancorp FNRN - - - - -
First Northwest Bancorp FNWB n 1.21 % n -3.77 % n -5.94 % n -1.07 % n 12.61 %
Republic First Bancorp Inc FRBK n 0 % n 4.38 % n -8.82 % n -26.01 % n 10.71 %
First Merchants Corp FRME n 0.42 % n 3.77 % n -2.41 % n -5.51 % n 9.35 %
Five Star Bancorp FSBC n 1.12 % n 1.25 % n -2.13 % n -12.91 % -
Fs Bancorp inc FSBW n 1.45 % n 0.38 % n 3.23 % n -1.03 % n 23.59 %
First United Corporation FUNC n 0.49 % n -0.7 % n 3.42 % n 2.22 % n 18.21 %
German American Bancorp Inc GABC n 1.18 % n 3.96 % n 0.69 % n -2.02 % n 15.17 %
Greene County Bancorp Inc GCBC n 0.45 % n 3.31 % n 22.22 % n 30.29 % n 45.21 %
Guaranty Federal Bancshares Inc GFED - - - - -
Glen Burnie Bancorp GLBZ n 1.17 % n -2.1 % - n -0.16 % n 9.37 %
Hanmi Financial Corporation HAFC n 1.69 % n 2.29 % n 1.37 % n -0.83 % n 71.15 %
Home Bancorp Inc HBCP n 0 % n 0.95 % n 1.17 % n -1.14 % n 36.77 %
Howard Bancorp Inc HBMD n 1.49 % n 4.4 % n 0.1 % n 17.82 % n 71.01 %
Horizon Bancorp Inc HBNC n 0.17 % n 2.04 % n -3.16 % n 0.98 % n 13.35 %
Heritage Financial Corp HFWA n 1.53 % n 3.46 % n 1.04 % n 0.76 % n 8.87 %
Homestreet Inc HMST n 0.6 % n 2.65 % n -3.92 % n -4.91 % n 15.32 %
Heritage Commerce Corp HTBK n 0.09 % n 1.77 % n 2.59 % n 1.06 % n 30.57 %
Heartland Financial Usa Inc HTLF n -0.08 % n 1.96 % n 0.38 % n -4.72 % n 17.31 %
Hawthorn Bancshares inc HWBK n 1.42 % n 1.92 % n -0.32 % n 3.26 % n 6.51 %
Independent Bank Corporation IBCP n 1 % n 3.57 % n 2.22 % n -1.95 % n 13.16 %
Independent Bank Group Inc IBTX n 1.96 % n 5.12 % n -2.32 % n -8.12 % n 10.69 %
Investar Holding Corporation ISTR n 0 % n 0 % n -3.35 % n -3.61 % n 31.21 %
Keycorp KEY n 0.81 % n 1.83 % n 3.58 % n 2.82 % n 29.77 %
Landmark Bancorp Inc LARK n -0.15 % n -1.86 % n -0.51 % n 0.73 % n 18.53 %
Lakeland Bancorp Inc LBAI n 1.47 % n 3.41 % n 5.18 % n -2.43 % n 36.74 %
Lcnb Corp LCNB n 0 % n -2.13 % n -2.41 % n 2.41 % n 18.99 %
Lakeland Financial Corporation LKFN n 1.53 % n 3.5 % n -0.16 % n 10.21 % n 24.03 %
Live Oak Bancshares Inc LOB n 2.53 % n 3.5 % n -0.22 % n 0.67 % n 33.03 %
Macatawa Bank Corp MCBC n 0.91 % n 3.6 % n -5.36 % n -13.86 % n -6.83 %
MBCN - n -0.88 % n 0.38 % n 2.9 % n 8.04 %
Mercantile Bank Corporation MBWM n 1.86 % n 2.69 % n -0.89 % n 2.86 % n 15.77 %
Malvern Bancorp Inc MLVF n -0.48 % n -0.77 % n -10.85 % n -10.08 % n 8.95 %
Midwestone Financial Group Inc MOFG n 0.48 % n 2.97 % n -1.69 % n -0.68 % n 18.74 %
Mid Penn Bancorp Inc MPB n 0.6 % n 1.24 % n 1.78 % n -2.25 % n 23.7 %
M and t Bank Corporation MTB n 0.92 % n 4.15 % n 3.22 % n -2.63 % n 12.96 %
Mvb Financial Corp MVBF n 2.4 % n -0.2 % n 3.59 % n -7.11 % n 85.75 %
National Bankshares Inc NKSH n 0.78 % n -0.33 % n -1.14 % n 5.76 % n 17.19 %
Norwood Financial Corp NWFL n 0 % n -0.51 % n -1.51 % n 0.79 % n -1.13 %
Optimumbank Holdings Inc OPHC n -0.79 % n 10.86 % n 1.52 % n 1.21 % n 45.99 %
Old Point Financial Corp OPOF n -3.43 % n 4.58 % n -0.37 % n -12.8 % n 15.88 %
Orrstown Financial Services Inc ORRF n 2.27 % n 2.13 % n -2.95 % n -4.76 % n 39.67 %
Old Second Bancorp Inc OSBC n 3.08 % n 0.49 % n 4.65 % n -2.98 % n 23.08 %
Ohio Valley Banc Corp OVBC n -0.25 % n -3.24 % n 1.67 % n 16.85 % n 16.85 %
Oak Valley Bancorp OVLY - - - - -
PBHC - n -2.12 % n 0 % n 1.96 % -
Peoples Bancorp Of North Carolina Inc PEBK - - - - -
Peoples Bancorp Inc PEBO n 0.1 % n 2.43 % n -0.32 % n 3.86 % n 14.73 %
PFBI - - - - -
Peoples Financial Corp PFBX - - - - -
Peoples Financial Services Corp PFIS n 1.61 % n 2.23 % n -1.43 % n 3.9 % n 24.05 %
Peapack gladstone Financial Corporation PGC n 0.18 % n 2.85 % n 0.18 % n 3.88 % n 45.09 %
Parke Bancorp Inc PKBK n 2.01 % n 2.88 % n 9.12 % n 10.73 % n 41.34 %
Pacific Mercantile Bancorp PMBC n -0.11 % n 3.88 % n 4.93 % n 9.73 % n 83.89 %
Patriot National Bancorp Inc PNBK n 2.65 % n 8.63 % - n 16.42 % n 3.39 %
Pnc Financial Services Group Inc PNC n 0.46 % n 2.95 % n 3.19 % n 5.76 % n 30.41 %
Pacific Premier Bancorp Inc PPBI n 0.93 % n 4.38 % n 0.78 % n -8.1 % n 28.74 %
Penns Woods Bancorp inc PWOD n 0.12 % n -0.84 % n -0.08 % n -2.75 % n -7.34 %
Qcr Holdings inc QCRH n -0.64 % n 1.22 % n 2.7 % n 7.37 % n 31.64 %
QNTO - n -0.06 % n 0.5 % n -1.48 % -
Republic Bancorp inc RBCAA n 0.8 % n 3.2 % n 0.88 % n 8.94 % n 41.09 %
Sandy Spring Bancorp Inc SASR n 0.72 % n -1.21 % n 0.44 % n -2.65 % n 36.55 %
Seacoast Banking Corporation Of Florida SBCF n 1.52 % n 3.64 % n 2.86 % n -5.67 % n 12.31 %
Southside Bancshares Inc SBSI n 0.41 % n 1.48 % n 0.76 % n -6.75 % n 19.49 %
Servisfirst Bancshares Inc SFBS n 0.85 % n 3.88 % n 6.56 % n 13.03 % n 92.05 %
Southern First Bancshares Inc SFST n 2.38 % n 3.91 % n 3.97 % n -0.35 % n 46.58 %
Shore Bancshares Inc SHBI n 1.98 % n -0.34 % n 0.75 % n 6.12 % n 23.73 %
Select Bancorp inc SLCT n 2.05 % n 3.17 % n 2.17 % n 0.59 % n 86.15 %
Southern Missouri Bancorp inc SMBC n 0.67 % n 2.71 % n -4.23 % n -6.97 % n 43.86 %
Summit Financial Group Inc SMMF n 0.45 % n 2.21 % n 2.85 % n 6.99 % n 12.39 %
1st Source Corp SRCE n 1.22 % n 2.85 % n -0.06 % n -0.24 % n 17.25 %
Stock Yards Bancorp Inc SYBT n 1.08 % n 5.64 % n 6.07 % n 8.17 % n 36.14 %
The Bancorp Inc TBBK n 0.45 % n 6.56 % n -0.2 % n 3.39 % n 79.85 %
Trico Bancshares TCBK n 0.98 % n 4.54 % n 7.84 % n -5.25 % n 21.11 %
The Community Financial Corporation TCFC n -0.2 % n -0.28 % n -4.17 % n -0.51 % n 35.8 %
First Financial Corporation THFF n 0.79 % n 3.08 % n 1.8 % n -3.68 % n 5.7 %
Tompkins Financial Corp TMP n 0.67 % n 0.76 % n -1.05 % n -1.94 % n 13.37 %
Trustco Bank Corp Ny TRST n 1.07 % n 1.17 % n -4.79 % n -10.04 % n 369.73 %
Tristate Capital Holdings Inc TSC n 0.35 % n 2.63 % n -2.5 % n -5.65 % n 15.12 %
United Bancorp Inc UBCP n 1.24 % n -2 % n -0.68 % n 0.2 % n 12.91 %
United Security Bancshares UBFO n -0.75 % n -1.12 % n -3.17 % n -0.38 % n 16.45 %
Unity Bancorp Inc UNTY n 0.17 % n -1.12 % n 0.31 % n 4.68 % n 31.32 %
Univest Financial Corporation UVSP n -0.45 % n 0.68 % n -1.55 % n 0.07 % n 30.26 %
Virginia National Bankshares Corp VABK n -1.35 % n -3.82 % n -2.12 % n -4.1 % n 34.64 %
Village Bank and Trust Financial Corp VBFC - - - - -
Veritex Holdings inc VBTX n 2.17 % n 6.62 % n 9.53 % n 5.89 % n 51.67 %
West Bancorporation Inc WTBA n 1.31 % n -0.24 % n -1.07 % n 9.27 % n 53.22 %
WVFC - - - - -
Zions Bancorporation National Association ZION n 1.5 % n 5.54 % n 7.97 % n 14.07 % n 40.34 %
Bok Financial Corp BOKF n 0.81 % n 4.18 % n 0.83 % n 1.62 % n 27.79 %
Popular Inc BPOP n 1.55 % n 4.01 % n -0.54 % n 2.24 % n 37.91 %
Bank Of America Corporation BAC n 1.08 % n 4.05 % n 1.59 % n 5.43 % n 40.33 %
Citigroup inc C n 0.42 % n 1.74 % n -1.19 % n 3.22 % n 18.36 %
Citizens Financial Group Inc CFG n 0.89 % n 3.75 % n 4.18 % n -0.59 % n 27.59 %
East West Bancorp inc EWBC n 1.75 % n 4.13 % n 2.23 % n 7.11 % n 47.05 %
First Citizens Bancshares Inc FCNCA n -0.01 % n 3 % n -1.96 % n -1.58 % n 48.57 %
First Financial Bankshares Inc FFIN n -0.22 % n 0.72 % n -7.37 % n -7.34 % n 25.54 %
First Interstate Bancsystem Inc FIBK n 1.04 % n 0.41 % n -13.29 % n -9.49 % n -3.55 %
First Midwest Bancorp Inc FMBI n 0.82 % n 3.12 % n -0.64 % n -8.69 % n 15.35 %
Fnb Corp FNB n 1.25 % n 3.65 % n -2.49 % n -7.42 % n 20.21 %
Fulton Financial Corp FULT n 1.28 % n 1.62 % n -5.06 % n -6.65 % n 18.36 %
Glacier Bancorp Inc GBCI n 1.69 % n 3.82 % n -2.24 % n -6.32 % n 14.97 %
Great Western Bancorp Inc GWB n 0.73 % n 0 % n 0.38 % n -7.47 % n 54.08 %
Hilltop Holdings inc HTH n -0.52 % n 2.03 % n -2.73 % n -10.55 % n 20.46 %
First Internet Bancorp INBK n -0.1 % n -0.76 % n -0.56 % n -3.22 % n 7.76 %
Independent Bank Corp INDB n 0.07 % n 3.34 % n -4.85 % n -4.97 % n 1.82 %
Ofg Bancorp OFG n 0.67 % n 1.77 % n 2.38 % n 6.21 % n 36.43 %
Park National Corporation PRK n 0.46 % n 2.83 % n 1.93 % n 0.13 % n 15.49 %
Renasant Corp RNST n 2.8 % n 5.95 % n -0.11 % n -14.19 % n 5.03 %
Simmons First National Corp SFNC n 1.11 % n 1.57 % n 0.62 % n -3 % n 34.23 %
Svb Financial Group SIVB n 1.22 % n 6.48 % n 14.35 % n 16.85 % n 67.8 %
South State Corp SSB n 2.02 % n 8.7 % n 0.73 % n -16.57 % n -1.87 %
S and t Bancorp Inc STBA n 1.07 % n 0.53 % n -5.05 % n -10.77 % n 15.3 %
Triumph Bancorp Inc TBK n -0.68 % n 4.25 % n 8.16 % n 15.68 % n 78.72 %
United Bankshares Inc UBSI n 0.06 % n 1.97 % n -6.65 % n -10.13 % n 4.4 %
United Community Banks Inc UCBI n 1.91 % n 5.1 % n 1.57 % n -6.9 % n 8.24 %
Umb Financial Corp UMBF n 1.97 % n 5.86 % n 4.03 % n 2.79 % n 39.2 %
Valley National Bancorp VLY n 2.17 % n 8.84 % n -0.53 % n -2.01 % n 35.32 %
Westamerica Bancorporation WABC n 0.74 % n 0.65 % n -1.94 % n -6.26 % n -0.96 %
Western Alliance Bancorporation WAL n 1.1 % n 4.79 % n 5.5 % n 8.37 % n 74.58 %
Webster Financial Corporation WBS n 1.49 % n 6.08 % n 3.22 % n -5.12 % n 23.18 %
Wesbanco Inc WSBC n -0.09 % n 1.76 % n -6.61 % n -12.81 % n 6.5 %
Allegiance Bancshares Inc ABTX n 1.22 % n 1.86 % n -2.54 % n -5.62 % n 9.81 %
Atlantic Capital Bancshares inc ACBI n 2.02 % n 8.36 % n 0.53 % n -5.57 % n 57.97 %
American National Bankshares Inc AMNB n -0.67 % n 1 % n -2.52 % n -1.93 % n 24.36 %
AMRB - - - - -
Arrow Financial Corporation AROW n 0.42 % n -2.55 % n -5.09 % n -7.14 % n 12.31 %
Commerce Bancshares Inc CBSH n 0.93 % n 3.18 % n -2.47 % n -6.87 % n 4 %
Cullen CFR n 1.65 % n 6.16 % n 2.97 % n 5.58 % n 34.82 %
Embassy Bancorp Inc EMYB - - - - -
Equity Bancshares Inc EQBK n 0.21 % n 11.82 % n 6.58 % n 6.89 % n 56.31 %
First Business Financial Services Inc FBIZ n 0.82 % n 5.31 % n 1.9 % n 6.65 % n 55.68 %
Fidelity D and D Bancorp Inc FDBC n -1.46 % n 0.91 % n -1.2 % n -0.06 % n -15.18 %
F and m Bank Corp FMBM - - - - -
Fncb Bancorp Inc FNCB n -0.74 % n -3.47 % n -1.23 % n 12.41 % n 25.35 %
Franklin Financial Services Corporation FRAF n 1.77 % n -0.34 % n 1.45 % n 6.98 % n 19.26 %
First National Corp FXNC n -0.64 % n 1.48 % n 11.67 % n 17.52 % -
HBIA - - - - -
County Bancorp Inc ICBK n 0.03 % n 1.08 % n 0.03 % n 3.57 % n 72.28 %
Isabella Bank Corp ISBA n 0.23 % n 0.08 % n 15.22 % n 15.22 % n 36.25 %
JUVF - - - - -
MFNC - - - - -
National Bank Holdings Corp NBHC n 1.08 % n 7.03 % n 3.44 % n 2.94 % n 17.95 %
New Peoples Bankshares Inc NWPP n -4 % n -4 % - - n 9.09 %
Prosperity Bancshares Inc PB n 0.03 % n 2.5 % n -4.01 % n -5.97 % n -1.67 %
Prime Meridian Holding Co PMHG n -0.43 % - n 1.78 % - n 30.86 %
Smartfinancial Inc SMBK n 1.91 % n 1.42 % n 3.98 % n 6.13 % n 42.71 %
Sunnyside Bancorp Inc SNNY n -0.48 % - - n 15 % -
United Bancshares Inc UBOH n 7.98 % n 4.31 % n 0.31 % n -1.05 % n 25.45 %
Washington Trust Bancorp Inc WASH n 1.26 % n 1.76 % n 0.42 % n 1.48 % n 17.37 %
Wsfs Financial Corporation WSFS n 1.75 % n 5.98 % n 4.97 % n -3.05 % n 6.2 %
Investors Bancorp Inc ISBC n 0.69 % n 3.98 % n 4.5 % n 1.04 % n 38.54 %
Bcb Bancorp Inc BCBP n 0.27 % n 1.6 % n -2.79 % n 10.5 % n 31.8 %
Bankfinancial Corp BFIN n 1.96 % n -1.38 % n 2.79 % n 6.42 % n 31.53 %
Bankunited inc BKU n -0.22 % n 2.89 % n -1.55 % n -4.99 % n 20.3 %
Brookline Bancorp inc BRKL n 1.02 % n -0.4 % n 1.3 % n -4.52 % n 23.04 %
Broadway Financial Corporation BYFC n -3.01 % n -7.81 % n 9.26 % n 38.28 % n 84.38 %
Meta Financial Group Inc CASH n -0.15 % n -0.71 % n 3.41 % n 2.32 % n 41.75 %
Cf Bankshares Inc CFBK - - - - -
Capitol Federal Financial Inc CFFN n 1.15 % n 4.2 % n -0.09 % n -5.55 % n -8.57 %
Codorus Valley Bancorp Inc CVLY n 2.05 % n 4.98 % n 1.82 % n 12.31 % n 33.04 %
Citizens Community Bancorp Inc CZWI n 0.44 % n -1 % n -0.93 % n -0.79 % n 26 %
Eagle Bancorp Montana Inc EBMT n -0.86 % n -0.14 % n -2.49 % n -8.29 % n 5.24 %
Everquote Inc EVER n 0.88 % n -4.17 % n 4.33 % n -41.98 % n -45.61 %
Flagstar Bancorp Inc FBC n 0.2 % n -0.63 % n 2.52 % n 16.68 % n 24.08 %
First Capital Inc FCAP n -2.38 % n -0.41 % n -2.44 % n -8.4 % n -26.65 %
1st Constitution Bancorp FCCY n 1.8 % n 3.57 % n 6.38 % n 16.78 % n 48.97 %
First Guaranty Bancshares Inc FGBI n 2.01 % n 1.37 % n 0.38 % n 6.66 % n 11.94 %
First Keystone Corporation FKYS n -1.63 % - n -0.82 % - n 21 %
First Savings Financial Group inc FSFG n 0.11 % n 0.26 % n -3.07 % n 12.33 % n 26.26 %
Hmn Financial Inc HMNF - - - - -
Hometrust Bancshares Inc HTBI n 0.36 % n 1.62 % n -0.29 % n -4.26 % n 41.29 %
If Bancorp Inc IROQ - - - - -
Dime Community Bancshares Inc DCOM n 0.83 % n 1.35 % n -4.56 % n -6.18 % n 98.8 %
Kentucky First Federal Bancorp KFFB n -1.93 % n -1.11 % n -0.07 % n -1.93 % n 8.03 %
HFBL - - - - -
Kearny Financial Corp KRNY n 0.98 % n 2.32 % n -5.86 % n 1.14 % n 18.49 %
Magyar Bancorp Inc MGYR n 0.46 % n 1.29 % n 4.67 % n -18.59 % n 7.64 %
Northrim Bancorp Inc NRIM n 1.93 % n 7.31 % n 2.01 % n -3.05 % n 24.23 %
Oceanfirst Financial Corp OCFC n 0.05 % n 0.15 % n -3.82 % n -2.34 % n 10.26 %
Oconee Federal Financial Corp OFED n -2.4 % n -2.76 % n 6.29 % n 6.57 % n -3.5 %
Provident Financial Services Inc PFS n 0.62 % n 2.83 % n 3.77 % n -2.56 % n 27.78 %
Provident Financial Holdings Inc PROV n -0.03 % n -2.05 % n -0.85 % n 4.77 % n 11.04 %
Provident Bancorp Inc PVBC n 1.58 % n 2.88 % n -2.61 % n -2.31 % n 31.94 %
Riverview Bancorp Inc RVSB n -1.11 % n -4.93 % n -3.38 % n 7.85 % n 39.45 %
Salisbury Bancorp Inc SAL n 0.38 % n 4.89 % n 6.02 % n 8.91 % n 37.94 %
Sound Financial Bancorp Inc SFBC n -2.39 % n 2.97 % n 6.18 % n -1.69 % -
Security Federal Corporation SFDL - - - - -
Severn Bancorp Inc SVBI n 1.15 % n -1.12 % n 1.23 % n 5.02 % n 73.21 %
Territorial Bancorp Inc TBNK n 1.36 % n 0.6 % n 0 % n 1.73 % n 6.04 %
Tfs Financial Corporation TFSL n 0 % n 1.5 % n -3.26 % n -6.91 % n 7.35 %
Umpqua Holdings Corporation UMPQ n 1.88 % n 4.09 % n 1.41 % n 9.3 % n 33.05 %
Waterstone Financial Inc WSBF n 0.1 % n 1.98 % n -0.5 % n 2.09 % n 7.22 %
Synovus Financial Corp SNV n 2.42 % n 6.36 % n -1.47 % n -3.25 % n 33.22 %
PLBC - - - - -
Washington Federal Inc WAFD n 1.61 % n 1.49 % n -0.18 % n 4.21 % n 30.7 %
Ally Financial Inc ALLY n -1.28 % n -0.19 % n 0.4 % n 6.12 % n 47.81 %
Credit Acceptance Corp CACC n 1.99 % n -0.59 % n 2.24 % n 35.32 % n 76.38 %
American Express Credit Corporation AXP n 1.36 % n 7.2 % n 9.01 % n 6.82 % n 48.86 %
Jpmorgan Chase and Co JPM n 1.15 % n 3.4 % n 3.41 % n 8.54 % n 29.53 %
Capital one financial corp COF n 0.09 % n 4.14 % n -2.28 % n 7.28 % n 69.84 %
Santander Consumer Usa Holdings Inc SC n 0.02 % n 0.27 % n -0.26 % n 13.82 % n 95.39 %
Qnb Corp QNBC n -0.68 % n -3.18 % n -0.54 % - n 13.18 %
Wintrust Financial Corp WTFC n 0.91 % n 4.47 % n 6.43 % n 2.13 % n 28.52 %
Merchants Bancorp MBIN n -1.7 % n 0.03 % n 4.24 % n -9.73 % n 33.31 %
AVERAGE   n 0.81 % n 2.8 % n 0.78 % n 2.34 % n 30.9 %
       
Economy


Advance Monthly Sales

Consumer Price Index CPI

Producer Price Index PPI

Retail Inventories

Personal Income

Gross Domestic Product GDP

Money Supply

Industrial Production

Productivity

Employment Situation

US International Trade

Factory Orders

Durable Goods

Construction Spending

Housing Starts

Vehicle Unit Sales

Stocks


Event Calendar

CBDS's Profile

Stock Price

CBDS's Financials

Business Description

Fundamentals

Charts & Quotes

CBDS's News

Suppliers

CBDS's Competitors

Customers & Markets

Economic Indicators

CBDS's Growth

Company Segments

Screening


Stock Performance

Growth Rates

Profitability

Valuation

Dividend

Financial Strength

Efficiency

Largest Companies

Management Effectivness

Industries


At a Glance

Performance

Growth Rates

Profitability

Valuation

Financial Strength

Markets


At a Glance

Stocks

Cryptocurrencies

Sectors & Industries

Commodities

Currencies

Help


Sitemap

Advertise

About us

Glossary


Financial Terms

Technical Analysis

Fundamental Analysis

Energy Terms

Manufacturing Terms

Transportation Terms

Health Care

Insurance Terms

Economy Terms

Hotel & Leisure Terms

CSIMarket Company, Sector, Industry, Market Analysis, Stock Quotes, Earnings, Economy, News and Research.    Copyright © 2021 CSIMarket, Inc. All rights reserved. This site uses cookies to make your browsing experince better. By using this site, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy - UPDATED (Read about our Privacy Policy)

Intraday data delayed per exchange requirements. All quotes are in local exchange time. Intraday data delayed 15 minutes for Nasdaq, and other exchanges. Fundamental and financial data for Stocks, Sector, Industry, and Economic Indicators provided by CSIMarket.com
CSIMarket.com 1500 N. University Drive, Coral Springs, FL 33071